Loading...

WARRANTY POLICY

>WARRANTY POLICY
WARRANTY POLICY 2020-10-20T13:18:02+00:00

ข้อมูลการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Shimano ผ่านการรับรองด้านวัสดุและงานผลิตภายใต้สภาพการใช้งานตามความเหมาะสมเป็นเวลา 2 ปี และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Dura-ace กับ XTR มีอายุการรับประกันเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ซื้อ “มือแรก”

การรับประกันนั้นไม่ครอบคลุมในกรณีที่

  • ผลิตภัณฑ์ของ Shimano ที่ได้รับการดัดแปลงหรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่อยู่นอกเหนือจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Hah Hong
  • ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางการผลิต เช่น ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ,การใช้งานที่ผิดประเภท,การติดตั้งและการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน,มีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก้ไขให้มีการใช้งานต่างไปจากเดิมและความสึกหรอจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
  • ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Shimano
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Shimano รวมกับผลิตภัณฑ์อื่น
  • ความเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานรวมถึงการเสื่อมสภาพของพื้นผิวที่ส่งผลต่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์จาก Shimano

การรับประกันนี้มีไว้เพื่อการซ่อมแซมหรือการเคลมผลิตภัณฑ์ของ Shimano ที่พบข้อบกพร่องและเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน ไม่รวมถึงการเยียวยาความเสียหายอื่นใดที่อาจใช้บังคับได้ รวมถึงความเสียหายโดยบังเอิญและเป็นผลสืบเนื่อง

สำหรับกระบวนการส่งเคลมสินค้า โปรดส่งผลิตภัณฑ์ของ Shimano กลับสู่ตัวแทนจำหน่ายของ Hah Hong ที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นมาพร้อมหลักฐานการซื้อเช่น ใบเสร็จ,ใบประกอบ