Loading...
CAREER 2017-11-22T11:19:44+00:00

Marketing Manager – Digital Marketing

คุณสมบัติ

  •  ปริญญาตรีในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์การทำงานในด้าน campaign development/ brand management/ marketing communication ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  •  มีความรู้ในเรื่องการทำ advertising campaign, การวาง layouts
  •  มีพื้นฐานเรื่อง graphic, typography, เเละ Video
  •  มีประสบการณ์ในการใช้ Photoshop, Illustrator, InDesign & Flash
  •  สนใจหรือชอบในการปั่นจักรยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply